หลักสูตร การขับรถยก

stacker forklift

เนื้อหาการอบรม:

1. กฏหมายที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติ
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฏีระบบคาน ทฤษฏีการยก
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจุดศูนย์ถ่วงสินค้า จุดศูนย์ถ่วงโฟร์ค-ลิฟท์และจุดศูนย์ถ่วงขนถ่าย
4. ความเข้าใจเกี่ยวกับโหลดชาร์ท
5. วิธีการชี้บ่งอันตรายจากการปฏิบัติงาน
6. เทคนิคการตรวจสอบตรวจสภาพก่อนสตาร์ทใช้งาน
7. เทคนิคการตรวจสอบตรวจสภาพหลังสตาร์ทฯ และการทดสอบฟังก์ชั่นใช้งาน
8. เทคนิคการตรวจสอบตรวจสภาพก่อนเลิกใช้งานประจำวัน
9. การฝึกปฏิบัติการตรวจสอบตรวจสภาพประจำวันก่อนใช้งานโฟร์ค-ลิฟท์
10. ฝึกภาคปฏิบัติในการใช้รถยกรูปแบบต่างๆ
11. ฝึกภาคปฏิบัติในการถอดประกอบชิ้นส่วน อะไหล่ ที่จำเป็น
12. ฝึกปฏิบัติการชาร์จแบ็ตเตอรี่ การเติมเชื้อเพลิงที่ถูกต้องและปลอดภัย

วัตถุประสงค์การอบรมโฟร์คลิฟท์

  • เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับการใช้รถโฟร์คลิฟท์
  • เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจเช็คและบำรุงรักษารถโฟร์คลิฟท์ให้ปลอดภัยอยู่เสมอ
  • ฝึกฝนทักษะการขับขี่รถโฟร์คลิฟท์ที่ถูกวิธี

วิธีการอบรม  บรรยาย  / ฝึกปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล    ทดสอบก่อน-หลังการอบรม / ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100 %

สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการอบรม