อบรมรถยก อบรมโฟล์คลิฟท์ การขับขี่อย่างปลอดภัย Fork lift

อบรมโฟล์คลิฟท์ คืออะไร

ล่าสุดกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานกับเครื่องจักรได้ออกประกาศมาเรียบร้อยซึ่งรถยกถือเข้าข่ายตามกฎหมายดังกล่าวโดยรถยกหรือเครื่องจักรลักษณะใกล้เคียงจะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยวิศวกร รวมไปถึงการทำงานกับเครื่องจักรผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย การฝึกอบรมรถยกในแต่ละประเภทนั้นไม่เหมือนกันเช่น รถยก รถบูมลิฟท์ รถกระเช้า แฮนลิฟท์ เอ็กลิฟท์ เป็นต้น พนักงานจะต้องมีความรู้ในการทำงานกับรถยกที่ตัวเองใช้งานอยู่รวมไปถึงมีความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาให้รถยกแต่ละประเภทสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

" กฎหมายการทํางานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และ หม้อน้ำ 2564 "

กฎกระทรวงฉบับนี้จะครอบคลุมเครื่องจักร 6 ประเภท ได้แก่ เครื่องปั๊มโลหะ, เครื่องเชื่อมไฟฟ้าและเครื่องเชื่อมก๊าซ, รถยก, ลิฟต์, เครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง

ข้อ 40 นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถยก ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้รถยกแต่ละประเภท ความปลอดภัยในการขับรถยก การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยก

จัดโปรโมชั่นลด 40%

ตามกฎหมายการทำงานกับเครื่องจักรที่ใช้ยกคนทำงานบนที่สูง

Fork lift

รถยก หรือรถโฟล์คลิฟท์

Articulating Boom Lift

รถกระเช้าบูมลิฟท์หักศอก (Articulating Boom Lifts) ลักษณะการขยายขึ้น-ลง และการขยายแนวราบของข้อพับบูมลิฟท์

Scissor Lift

รถขากรรไกร หรือ รถเอ็กซ์ลิฟท์ (Scissor Lift) ความสูงตั้งแต่ 4 เมตร ถึง 18 เมตร พื้นที่การทำงานบนกระเช้าที่คล่องตัว

อบรมรถยก

ลงทะเบียนอบรมโฟล์คลิฟท์สำหรับบุคคลทั่วไป

วันที่
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
18 ธ.ค
สระบุรี
2,500
12 ม.ค
ปทุมธานี
2,500

เรียนการขับรถยกแต่ละชนิดอย่างมืออาชีพ

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564, ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 สิงหาคม 2564

กฎกระทรวงฉบับนี้จะครอบคลุมเครื่องจักร 6 ประเภท ได้แก่ เครื่องปั๊มโลหะ, เครื่องเชื่อมไฟฟ้าและเครื่องเชื่อมก๊าซ, รถยก, ลิฟต์, เครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง และ รอก และครอบคลุมปั้นจั่น 3 ประเภท ได้แก่ ปั้นจั่นเหนือศีรษะและปั่นจั่นขาสูง, ปั้นจั่นหอสูง และรถปั้นจั่นหรือเรือปั้นจั่น รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับปั้นจั่น และครอบคลุมหม้อน้ำ 4 ประเภท ได้แก่ หม้อน้ำ, หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน, ภาชนะรับความดัน และภาชนะบรรจุก๊าซทนความดัน

ดาวน์โหลดกฎหมาย >

รถยก หมายความว่า รถที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้สำหรับการยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

 • ผู้ขับขี่ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมีใบอนุญาตขับขี่ได้เท่านั้น
 • ต้องมีการตรวจสอบรถยกทุกวัน ก่อนการปฏิบัติงาน หรือพบเหตุผิดปกติให้รายงานผู้ที่รับผิดชอบทันที และห้ามใช้รถที่ผิดปกติ หรือมีลักษณะที่ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน
 • บรรทุกสิ่งของตามพิกัดที่กำหนด
 • บีบแตรให้สัญญาณทุกครั้งเมื่อเลี้ยว ถอยหลัง ทางข้าม ประตูเข้า-ออก หรือมุมอับ
 • ไม่ขับเร็ว ใช้ความเร็วรถพอเหมาะกับสภาพพื้นผิวถนน น้ำหนักบรรทุก และสภาพบริเวณทำงาน
 • ทำป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยก ติดไว้ที่รถยกเห็นได้ชัดเจน
 • ให้มีสัญญาณเสียงหรือแสงไฟเตือนภัยในขณะทำงาน
 • ให้กำหนดเส้นทางและตีเส้นช่องทางเดินรถยกในอาคารหรือบริเวณที่มีการใช้รถยกเป็นประจำ
 • ติดตั้งกระจกนูน หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายกันไว้ที่บริเวณทางแยก หรือทางโค้งที่มองไม่เห็นเส้นทางข้างหน้า

ข้อห้ามในการขับรถยกเพื่องป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการขับรถยกพนักงานควรทำตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดรวมไปถึงองค์กรควรออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการขับขี่รถยกเพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทและปฏิบัติตามข้อกฎหมายเช่น

 • ห้ามผู้อื่นขึ้นโดยสารบนรถ
 • ห้ามยื่นแขน ขา ศีรษะ ออกนอกรถขณะขับ
 • ห้ามขนย้ายสิ่งของที่จัดไม่เป็นระเบียบ
 • ห้ามออกรถเร็ว หยุดรถ หรือเลี้ยวกะทันหัน
 • ห้ามขับรถเหยียบของบนพื้นห้ามยืน เดิน หรือทำงานใต้งารถยกที่กำลังทำงาน
 • ห้ามยกของสูงบังระดับสายตาของผู้ขับ

วุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ

บัตรประชาชน / ใบขับขี่

รถโฟร์คลิฟท์เป็นเครื่องจักรที่อำนวยความสะดวกในการ ยก เคลื่อนย้าย วัสดุสิ่งของ แทนการใช้กำลังคน แต่รถโฟร์คลิฟท์ก็อาจเป็นอันตรายได้เช่นกัน หากผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือคู่มือการทำงานที่แนบมากับรถโฟร์คลิฟท์ และบ่อยครั้งที่อุบัติเหตุมักเกิดจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น หรือโดยความไม่ได้ตั้งใจ การขาดความรู้ความชำนาญ ขับด้วย ความประมาท คึกคะนองของตัวพนักงานเอง รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้

ดังนั้นพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถโฟร์คลิฟท์ ควรที่จะได้รับการเรียนรู้ การฝึกทักษะความชำนาญในการขับขี่รถโฟร์คลิฟท์ และการบำรุงรักษารถโฟร์คลิฟท์อย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยในการทำงานต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อองค์กร

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน