เนื้อหาการทำงานเกี่ยวกับรถยก ตามมาตรฐานสากล

เนื้อหาการทำงานเกี่ยวกับรถยก ตามมาตรฐานสากล

การใช้งานรถยกเป็นส่วนสำคัญของหลายกิจกรรมในสถานที่ทำงาน เช่น ในโรงงานผลิต โกดังสินค้า หรือศูนย์การค้า ในการใช้งานรถยกต้องมีความรู้และเทคนิคการใช้งานเฉพาะเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน เพราะหากไม่ชำนาญหากเกิดอุบัติเหตุควบคุมรถยกขนพนักงานในบริเวณทำงานหรือควบคุมการยกได้ไม่สมดุลทำให้ของตกลงมาเสียหาย หรือทับคนงานได้

” จึงสร้างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น พ.ศ. 2564 กำหนดให้นายจ้างต้องส่งลูกจ้างที่เกี่ยวข้องการใช้งานรถยกผ่านการอบรมรถยกก่อนทำงาน และควบคุมดูแลให้พนักงานที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยกห้ามใช้งานเด็ดขาด ”

การมีความรู้และทักษะในการใช้งานรถยกช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพซึ่งมีเนื้อหาการอบรมรถยกดังนี้

เนื้อหาการอบรม:

1. กฏหมายที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติ
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฏีระบบคาน ทฤษฏีการยก
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจุดศูนย์ถ่วงสินค้า จุดศูนย์ถ่วงโฟร์ค-ลิฟท์และจุดศูนย์ถ่วงขนถ่าย
4. ความเข้าใจเกี่ยวกับโหลดชาร์ท
5. วิธีการชี้บ่งอันตรายจากการปฏิบัติงาน
6. เทคนิคการตรวจสอบตรวจสภาพก่อนสตาร์ทใช้งาน
7. เทคนิคการตรวจสอบตรวจสภาพหลังสตาร์ทฯ และการทดสอบฟังก์ชั่นใช้งาน
8. เทคนิคการตรวจสอบตรวจสภาพก่อนเลิกใช้งานประจำวัน
9. การฝึกปฏิบัติการตรวจสอบตรวจสภาพประจำวันก่อนใช้งานโฟร์ค-ลิฟท์
10. ฝึกภาคปฏิบัติในการใช้รถยกรูปแบบต่างๆ
11. ฝึกภาคปฏิบัติในการถอดประกอบชิ้นส่วน อะไหล่ ที่จำเป็น
12. ฝึกปฏิบัติการชาร์จแบตเตอรี่ การเติมเชื้อเพลิงที่ถูกต้องและปลอดภัย

วัตถุประสงค์การอบรมโฟร์คลิฟท์

  • เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับการใช้รถโฟร์คลิฟท์
  • เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจเช็คและบำรุงรักษารถโฟร์คลิฟท์ให้ปลอดภัยอยู่เสมอ
  • ฝึกฝนทักษะการขับขี่รถโฟร์คลิฟท์ที่ถูกวิธี

วิธีการอบรม :

บรรยาย  / ฝึกปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล :

ทดสอบก่อน-หลังการอบรม / ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100 %

สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม

วุฒิบัตรผ่านการอบรม, คู่มือเรียน

ศูนย์อบรมที่เปิดรับ

การจัดการอบรมรถยกของเราจะแบบเป็น 2 แบบคือ อินเฮ้าส์ (เดินทางไปสอนถึงสถานที่) และบุคคลทั่วไป (ผู้เข้าบอรมเดินทางมาเรียนด้วยตนเอง)

สระบุรี (บริษัท เซฟสิริ (สาขา สระบุรี))


จองวันอบรมรถยก